Carrer Unió 81-87
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 938 140 440
 www.imet.cat
 info@imet.cat

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL

Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) és un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva creació va ésser aprovada en sessió ordinaria del Ple del 7 de juliol de l’any 2008. Com a ens instrumental dependent de l’Ajuntament, s’ha constituït de conformitat amb allò que disposen els articles 85.2. A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball.

L´Organisme Autònom porta causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la Regidoria d’Educació i per l’Organisme Autònom CFO La Paperera.

El centre està ubicat en una antiga fàbrica de paper, rehabilitada a finals dels anys 80, mitjançant diferents escoles-taller. Es va inaugurar el mes de juny de l´any 1988 com a un projecte pilot innovador que va circumscriure la seva actuació a la lluita per rebaixar la taxa d´atur, xifrada, en aquell moment, en un 18%.

En la actualitat l´Imet s´organitza en tres grans serveis:

Servei de Educació: inclou l´Oficina Municipal d’Escolarització, l’oferta educativa, el pla local d’absentisme escolar, el Consell Escolar Municipal, diversos projectes i programes (Pla d’Animació a la Lectura -PAL-, Programa d’Animació Educativa -PAE-, Zona E, Aules d’Estudi, Far…). https://www.imet.cat/educacio

Servei de Treball: ofereix la informació adient per afavorir la inserció laboral, potenciant la recerca activa de feina, amb una àmplia oferta formativa en diferents camps laborals. Oferim serveis i projectes que donen suport en el procés de prendre decisions respecte al món laboral i professional amb eines i recursos adients. També es vol afavorir l’orientació i la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental o diversitat intel·lectual al món laboral. https://www.imet.cat/ocupacio_i_treball#

Escola de Formació Aeronàutica: ofereix formació teoricopràctica per treballar com a mecànic d’avions. Està homologada, segons normativa europea, per impartir cursos de manteniment, tant dels avions amb motor de turbina, i manté acords de col·laboració amb les principals empreses del sector per facilitar la inserció laboral de l’alumnat.